Rumiñahui Kiti

asamblea municipal

Misión Somos una organización de gobierno y servicio público local que promueve el desarrollo integral de la comunidad Visión 2020 Un cantón moderno, sustentable, respetuoso de la naturaleza, planificado, con una...
Mitachi Mutsurishka

LKunan Rumiñahui Kiti Pushayka llaktayukkunaman tukuylla sumak mutsurishkakunata kushka. Rumiñahui Kitipika yaku, sirma, mapa tantachik, kayana anta llika mutsurishka mitachikunata charin: Red de agua potable 93 % Energ&iac...
vivienda

  Kipa lanu rurashkapika 75.9 patsakri runakuna shuk wasipi kawsan; 13.2 patsakrika departamento nishkapi shinallatak 6.7 patsakrika shuk ukuta nakashpaka wakin ukukunata shuk wasipi kullkipak mañakushpa kawsan.