Mitachi Mutsurishka

Mitachi Mutsurishka

LKunan Rumiñahui Kiti Pushayka llaktayukkunaman tukuylla sumak mutsurishkakunata kushka. Rumiñahui Kitipika yaku, sirma, mapa tantachik, kayana anta llika mutsurishka mitachikunata charin:

Red de agua potable 93 %
Energía eléctrica 99.4%
Recolección de basura 96.1%
Servicio telefónico 64%